Pozice reverzních orgánů

TRANSPOZENÍ ORGÁNŮ (vzácná vývojová anomálie, která je důsledkem narušení diferenciace vajíčka a projevuje se v perverzi (zrcadlo relativně k normálu) umístění vnitřních orgánů.

V časném embryonálním období jsou vnitřní orgány umístěny podél středové čáry těla. Obvykle se v procesu jejich následného vývoje rozvíjí jejich růst a rotace vpravo; výjimečně zřídka se rotace odehrává doleva, což vede k reverznímu uspořádání vnitřních orgánů, to znamená k transpozici. Rozdělit úplně nebo úplně T. o. S rojem jsou všechny vnitřní orgány umístěny obrácené vzhledem k jejich normální lokalizaci a částečné, když všechny nebo oddělené orgány jedné z tělesných dutin, např. Srdce, žaludek, duodenální a cékum, slezina.

Total T. o., Zpravidla není doprovázena patologií vývoje samotných orgánů a porušení jejich funkcí. S částečným může dojít k agenezi (aplazie) sleziny ak patologii vývoje srdce (viz Ivemarka syndrom), patologii dýchacích cest a plic (viz Cartagena triada). U izolovaných dextrokardií (viz) jsou zpravidla zaznamenány vrozené srdeční vady. Hlavní cesta k identifikaci transpozice orgánů šla. trakt slouží jako kontrastní studie (viz., Žaludek, rentgenová vyšetření, střev, rentgenová vyšetření, irrigoskopie). Ve stejnou dobu šli všichni. - kish. trakt je zrcadlově symetrický ve vztahu k jeho obvyklé poloze: cévní a vermiformní proces se nachází v levé iliaké oblasti, vzestupné dvojtečce v levé polovině břišní dutiny a sestupující a sigmoid vpravo. Na pravostranném místě žaludku během fluoroskopie nebo radiografie břišní dutiny (ve vzpřímené poloze) indikuje správnou plynovou bublinku v žaludku. Současně jsou možná i odchylky od přísné inverzní symetrie, například úplné modré ozdoby tlustého střeva. Způsob zpětného uspořádání jater a sleziny může být založen na průzkumu obrazů břišní dutiny, k žití může být přidána cholecystografie (viz) nebo intravenózní choleografie (viz) potvrzující uspořádání žlučovodů a žlučníku v levém hypochondriu.

Osoby s transpozicí vnitřních orgánů musí být informovány

o jejich anomáliích, protože to může být někdy příčinou diagnostické chyby. Radiografy v těchto případech kromě obvyklých značek (pravá a levá strana) by měly mít další nápis na zpětném uspořádání orgánů.

Pozice reverzních orgánů

Úvod Inverze - zpětná poloha orgánu vzhledem k jeho vlastní ose nebo střední rovině těla je výsledkem časného narušení embryonální rotace. Některé abnormality jsou kompenzovány a klinicky asymptomatické. Jiné způsobují nemoc a smrt [5].

Účel - k objasnění možných mechanismů vzniku a výskytu vrozených vad v postavení orgánů a cév v hrudníku a břišní dutiny, ilustrovaný pozorování z archivu Ústavu normální anatomie a ministerstva paprsek diagnostika fakulty školení a postgraduální odborná specializace RostGMU.

V časném embryonálním období jsou hrudní a břišní orgány umístěny podél středové čáry. Normálně rotace a růst nastane vpravo a se situs viscerus inversus, vlevo. Situs viscerus inversus je obvykle pozorován u dvojčat akretů (obr. 1). Tato anomálie je extrémně vzácná u jiných lidí (1 z 8000-25000 novorozenců) [14].

Abnormální pozice se může týkat všech orgánů - situs viscerus inversus totalis, orgánů jedné dutiny nebo dokonce jednotlivých orgánů - situs viscerus inversus partialis [4].

V místě situs viscerus inversus totalis je zaznamenána úplná zpětná poloha orgánů. Zdravotní stav osob s touto anomálií bez souvisejících vad je obvykle normální [9].

Situs viscerus inversus partialis je extrémně vzácný (1 z 10 000 živě narozených). Při této anomálii mohou být orgány obráceny pouze v hrudní dutině (obr. 2) nebo pouze v břišní dutině [5, 9].

Obr. Vnitřní orgány thoracoabdomenopagus. Jedna játra, jedno srdce, jeden žaludek je viditelný, ale střeva každého dvojčata jsou oddělená.

Když situs ambiqus zdvojnásobí pravou nebo levou stranu, zaznamená se porušení lateralizace v embryonálním období vývoje a je označeno jako heterotaxa [5]. Takové výsledky rozrušení ve vývoji plodu se správným izomerie (každý pravé části plodu) s asplenií, nebo naopak, levá izomerie (každá levá strana plodu) s polysplenia [12].

Při polysplenia nebo doleva isomerie [12], tyto vady: obě plíce jsou složeny ze dvou laloků, a to jak z levé síně mají morfologii, které lze identifikovat násobek slezina, aplazie z dolní duté žíly odvodnění v nepárové žíly (3), vrozeným onemocněním srdce, zdvojnásobení horní dutiny vavvy nebo její nepřítomnost.

Obr.3. SKA cév břišní a hrudní dutiny (vpravo - vpravo, vlevo - sagitální část). Aplasie předrenálních a jaterních částí dolní duté žíly s drenáží do nepružné žíly, polysplie.

Při asplenií nebo vpravo isomerie [12] byly pozorovány po vad: obě plíce jsou složeny ze tří laloků, oba atria mají morfologie obecně chybí koronárního sinu, offline, slezina, jaterní žíly se mohou dostat do levé síně, pozorováno zdvojnásobení dolní duté žíly a horní dutou žíly, vrozené srdeční vady. U asplenya jsou srdeční vady mnohem závažnější než u polypleny.

Bylo popsáno více než 50 dědičných syndromů včetně reverzního uspořádání orgánů [1, 3]. Jedním z těchto syndromů je syndrom Cartagenerů nebo syndrom immotilní cilience [5].

Muži s kartagénovým syndromem se vyznačují zrcadlovým uspořádáním orgánů, neplodností a slabým smyslem pro pach. Poprvé byla popsána kombinace bronchiektázy s reverzním uspořádáním orgánů a sinusitidou A. Zivertem [6]. Poté, co M.Kartagener popsal syndrom v roce 1936 [13], po kterém byla tato triáda pojmenována, kauzální vztah mezi charakteristickými rysy syndromu zůstával dlouho skrytý. V roce 1976 švédský lékař B.Afzelius [11] zjistil, že špatný pocit pachu a neplodnosti je způsoben vadou řas. Vadný cévový epiteli dýchacího ústrojí přispívá k rozvoji zánětlivých procesů a v důsledku toho má špatný smysl. V dospělosti je mužská neplodnost způsobena nedostatečnou pohyblivostí spermií, neboť spermie jsou také velkým ciliem. Základem ciliární motility je proteinový komplex, dynein, sestávající z tuctu velkých proteinů, z nichž každý je kódován jediným genem. V současné době byly v kartagénovém syndromu izolovány 2 geny [8].

B.Afzelius ukázal, že situs viscerus inversus je charakteristický pouze pro polovinu lidí s Cartagenerovým syndromem, stejně jako pro jednu dvojčata dvojčat. B.Afzelius navrhl, že cilia představují důležitou součást mechanismu použitého embryem k odlišení pravé a levé strany, ale nemohli vysvětlit svou roli. Tento mechanismus byl objeven v posledních letech [8]. Na jednom konci embrya je skupina mezodermálních buněk s řasami, takzvaným organizátorem. Pohyb řasenky způsobuje určitý tok tekutiny obklopující embryo, které shromažďuje signální molekuly z levé strany embrya. V buňkách kolem organizátoru jsou zahrnuty geny kódující signální molekuly. Ty druhé přenášejí základy asymetrie, které organizátor dává embryu a posilují ho. Když jsou budoucí embrya akretu reprezentována sousedními proužky, každá z nich tvoří vlastní prostorovou geometrii. Tvorba jednoho dvojčata porušuje signály vyzařované z druhé dvojče a s pravděpodobností padesát padesáti jeho orgánů se může pohybovat na opačné straně.

Cartagenerův syndrom je dědičné onemocnění, četnost výskytu je 1: 50 000 v populaci jako celku [10].

Mužská neplodnost a riziko neplodnosti u žen s tímto syndromem jsou vysvětleny strukturálními změnami v řasinky a bičíky spermií vejcovody podobné těm, které v řas dýchacích cest [2, 7, 11]. Dlouhodobé pozorování [10] ukázaly, že plodnost může přetrvávat u žen s kartagénovým syndromem, u mužů to je vzácné.

Je uspořádání vnitřních orgánů v zrcadlovém odrazu anomálie?

Ukázalo se, že můj kolega má všechny vnitřní orgány umístěné naopak, to znamená srdce na pravé straně, játra na levé straně atd. Jaký je důvod pro to? Lékaři říkají, že takové případy při narození jsou 1 na 1 000 000.

Situs viscerus inversus - zpětná poloha vnitřních orgánů, zrcadlový obraz nebo transpozice jsou zcela normální. Samozřejmě je programován geneticky. Neexistuje žádná hrozba pro lidský život, na rozdíl od inverze jednoho konkrétního orgánu. Například kardiovaskulární transpozice je předisponujícím faktorem vývoje kardiovaskulárních onemocnění, které většina těchto lidí trpí.

Pokud jde o zrcadlový obraz vnitřních orgánů, mohu říci následující: Váš kolega byl šťastný, že obecně byl tento stav objeven. Chybí nám skutečnost, že tam jsou "neurčené" lékaři. Stává se však, že již na EKG je tento normální stav interpretován jako nedostatek pravé komory, který je spojen s odchylkou osy srdce napravo a samozřejmě se standardním uspořádáním elektrod na hrudníku.

Ale obecně jsou všichni vaši kolegové normální. Nebojte se moc. Ano, sledovat své zdraví, předložit fyzickou vyšetření včas - to ještě nikomu nezabránilo.

Anomálie1

plíce obsahují stejný počet laloků, zaznamenává se střední linie, společný mezenter pro malé a hrubé střevo, aspleniu nebo polypenii. Obvykle je dekomprese doprovázena dalšími vrozenými srdečními vadami: transpozicí aorty a plicního kufru, septálními defekty, stenózou nebo atrézií plicního kmene. Frekvence abnormalit je 2,4% všech vrozených srdečních vad.

Pravá dextrokardie (syn: Dextrocardia zrcadlová, srdce vlevo vpravo) - umístění

většinu srdce v hrudní dutině napravo od středové čáry těla s opačným vzhledem k obvyklému umístění v hrudní dutině atriů a komor (inverze srdečních dutin), stejně jako transpozice velkých cév. Duté žíly umístěné vlevo přitahují krev do pravého atria, které leží vlevo. Plicní kmen vychází z pravé komory (leží vpředu a vlevo). Plicní žíly spadnou do pravého levé předsíně. Pravá a zadní část odešle levou komoru krve do vzestupné části aorty, která leží vlevo a dozadu k plicnímu kmeni. Aortický oblouk se změní přes pravý hlavní bronchus. Samostatně je to extrémně vzácné, skoro vždy spojené s úplnou obrácenou polohou vnitřních orgánů. Může to být důsledek vnitřních defektů ve vývoji srdeční smyčky nebo může být způsobeno posunem -

zástava srdce v pravé polovině hrudníku kvůli nekardiálním lézemím plic, bránice nebo hrudníku.

Inverze komor srdce izolované inverze komor srdce je zřídka pozorována (asi 3% případů). Obvykle se kombinuje s přemístěním velkých cév - aorty a plicního kloubu nebo s defekty septa. Inverze komor je častější při transpozici aorty a pulmonálního kmene. V tomto případě pochází plicní kmen z levé komory a je umístěn napravo od aorty. Aorta pochází z pravé komory. Obě komory jsou obráceny a uspořádány v zrcadle. Avšak komorová inverze může nastat bez transpozice velkých tepen.

Levokardiya (syn :. Pravosformirovannoe srdce levoraspolo - zhennoe s opačným uspořádáním břišní nebo AB - dominalnoy heterotaxy, levokardiya břišních orgánů se provedení, inverze břišní orgány izolované, Situs solitus) - termín

se vztahuje na normálně umístěné srdce s inverzí břišních orgánů: levé srdce se situs inversus. Existuje několik typů:

A) Levokardie bez inverze srdečních komor - morfologicky

pravá síň a pravá komora jsou umístěny na pravé straně srdce. Vyznačující se tím, abnormalitami v dolní duté žíly: v některých případech se nachází na levé straně páteře, a pak na SV úrovni - Cheney prudce mění svůj směr, a přes střední linii těla, na - směřuje šikmo vzhůru k připojení k je obvykle umístěn velký -

atriální atrium; v jiných případech je nedostatek jaterního segmentu dolní duté žíly a odtok žilní krve z dolní poloviny těla se provádí přes nepárovou nebo polopřípustnou žílu, která proudí do horní duté žíly. Extrémně vzácná dolní vena cava je vpravo.

B) Levokardie s inverzí srdečních komor - může být pouze

s atriální inversí (morfologicky se pravá síň nachází na levé straně a morfologicky nalevo - vpravo, komory morfologicky zůstávají ve své normální poloze) nebo s inverzí síní a komor.

Poloha břišních orgánů je charakterizována zrcadlovou topografií v tunách. e. játra jsou vlevo a komora a vesnice Zenk jsou vpravo. Často je možné poznamenat příznaky břišní heta - rotaxie, vyjádřené zvýšením pravého laloku jater, neúplnou rotací střeva (obyčejný mezenter) a polysplení. V některých případech může být opačná pozice břišních orgánů částečná,

s tendencí k viscerální symetrii; v takových případech jsou obvykle pozorovány abnormality sleziny. Může být kombinován s jinými malformací srdce. Mezi nejčastější anomálie patří: jeden - ludochaea, otevřený společný atrioventrikulární kanál, transpozice velkých tepen, abnormální drenáž systémových a plicních žil a stenóza plicního kmene.

Mezokardie (syn: srdce je pravotočivé, středně páteřní, mesoversion srdce, dextroversie srdce je neúplná) - pro -

podélná osa srdce spolu s interventrikulární septou je umístěna podél střední sagitální osy hrudníku, takže srdce zaujímá střední polohu. Duté žíly a pravá předsíň jsou umístěny vpravo a pravá síň leží ve stejné rovině s levým atriem nebo několika předními, t. e. jejich vzájemné vztahy se blíží normálním. Pravá a levá komora leží vpravo a vlevo od středové čáry těla, takže neexistuje podmíněné rozdělení na "přední" a "zadní". Přední a zadní mezzosophy - obloukové drážky jsou umístěny téměř svisle. Vrchol srdce se nachází v epigastrické oblasti, je orientován vpřed a může být rozdělen. V takovém "dvojitém" srdci je pravou vírou hushka tvořená pravou komorou, levou - levou komorou. Mastrální cévy odlétají od příslušných komor, aortální oblouk nalevo. Na rentgenovém snímku se zadním předním projektem je vidět charakteristický obraz - "pokles rosy". Následující formy mesokardie jsou rozlišeny: 1) mesoversion, ve kterém jsou pravá a levá síň, pravá a levá komora jsou umístěny vedle sebe, vpravo - vpravo, vlevo - vlevo; tam je levá aortská oblouk; navíc existují dodatečné transpozice arterií, trikuspidální stenózy, společného ventrikulárního kanálu, septální defekty a otevřené

arteriální kanál; 2) směsná mezokardie s invertovanými komorami; 3) směsná mezokardie s invertovanými atriemi. Umístění břišních orgánů je normální.

Sinistroverziya srdce (syn :. Levosformirovannoe srdce vlevo - nachází, levokardiya s transpozicí břišních orgánů, levá - o verzi srdce, sinistrocardia, levokardiya cyanotická, levokardiya smísí s inverze síní) - srdce je na levé straně, jsou játra a pravá předsíň. Jedná se o jeden z vzácných variant abnormální polohy srdce. V případě levého levé srdce je vena cava umístěna spíše mediálně a posteriorně než v levém pravém srdci a je spojena s pravým atriem, který je také umístěn vlevo. Ta druhá, přes trikuspidální ventil, komunikuje s pravou komorou, která leží před pravou síní. Výstupní část je orientována mediálně, vzhůru, dozadu a vede k vzniku plicní arterie. Plicní žíly jsou napojeny na pravé levé atrium, které je umístěno poněkud dopředu než levé pravé atrium. Prostřednictvím mitrální chlopně levé atrium komunikuje s levou komorou, ležící vpředu a vlevo vzhledem k levému pre-srdci, napravo a před pravou komorou. Vzestupná aorta je umístěna vlevo a dozadu k plicnímu kmeni. Oblouk a sestupná aorta jsou také lokalizovány vpravo. Vrchol srdce je směrován doleva, dopředu a dolů. Levé levé srdce je doprovázeno zpětným uspořádáním vnitřních orgánů. Nicméně za těchto podmínek jsou častěji než u jiných typů srdeční polohy pozorovány známky viscerální symetrie. Je téměř vždy spojena s vadami mezikruhového nebo mezikomorového septa a plicní stenózy.

Ektopie srdce - umístění srdce mimo hrudní dutinu. Může být úplné nebo částečné. Při úplné ektopii neexistuje absolutně žádná fúze podél přední středové čáry, perikardiální sáček a obálka také chybí (ectopia cordis nuda, srdeční extrastrofie). Ecstrofie srdce je často spojena s rozštěpením přední břišní stěny a omfalocele. Při částečném ektopickém výskytu může být perikardiální vak úplně vytvořen (nebo může být nepřítomen zepředu) a srdce je pokryto tenkou průsvitnou vrstvou pokožky (ectopia cordis tecta). Existuje několik forem:

A) Ektopie srdce je hruď (60%) - je nejčastější. Srdce je přemístěno do pleurální dutiny (částečně nebo úplně) nebo do povrchových vrstev přední stěny hrudníku. Při plné ektopii se srdce zpravidla nachází na předním povrchu hrudníku a jeho vrchol směřuje k bradě a základna je připevněna k mozkovému pediklu vyčnívajícím z defektu hrudní kosti. Přední plocha je tedy v kontaktu s hrudní stěnou a zadní částí

nahý. Srdce se obvykle otáčí také podél své podélné osy;

abnormality septa a velkých cév a vrozené extrakardiální anomálie jsou také běžné. Při částečné hrudní ektopii srdečního onemocnění obvykle chybí srdeční abnormality.

B) Ektopie srdce je thoracoabdominal (7%) - jedno srdce -

dočasně umístěné v hrudní a břišní dutině. Typický velký přední brániční defekt, nedostatek brániční části perikardiálního vaku, krátký hrudní kosti, často s trhlinou v o - doméně xiphoid a podžeberní širokým úhlem, velké epigastrický nebo umbilikální hernie a gryzhevid směřuje dolů -

Toto vyčnívání srdce přes bránicí vadu v horní části epigastrické nebo pupoční kýly. Velký ventrální membránový defekt je symetrický na obou stranách a má polo-lunární tvar. Srdce je obvykle pokryto pokožkou, tenkou vrstvou aponeurozy, s neobvykle širokou bílou čárou a peritoneem. Rovné břišní svaly jsou posunuty bočně až k obloukovému oblouku podél středověké linie. Stupeň srdečního prolapsu v epigastrické oblasti je jiný.

C) Srdeční ektopie cervikální (3-5%) - spojená se zpožděním dislokace srdce od místa vzniku jeho anlage v předním mediastinu. Vyskytuje se v normální nebo vadné hrudní kosti. Tento typ ektopie je velmi vzácné, s výraznými malformací plodu, je-li na - příklad špička srdce se nachází mezi oběma polovinami Lo - to je přilehlé k čelisti a vyčnívající jazyku, nebo v případech, kdy je srdce, připojených k tvrdému patru. V případě cervikální ektopie zemře dítě bezprostředně po narození.

D) Abnormální srdeční ektopie -

verze v membráně a je umístěna v břišní dutině nebo vně z důvodu vady břišní stěny. Srdce může být přemístěno do lokalizace jedné z ledvin. S normálně tvarovaným srdcem mohou pacienti žít do pokročilého věku.

D) Ektopie srdeční extrasternální (ectopia cum fissura sterni) - je důsledkem anomálií vývoje hrudní kosti. Jedná se o typ hrudní ektopie.

Anomálie vývoje septa srdce

Aneuryzma membránové části mezikomorového septa

ki - je vzácné. Může být izolován nebo v kombinaci s jinými anomáliemi (aortální nedostatečnost, subortická stenóza, koarktace aorty a mongolismus). Aneuryzma je výčnělek membránové přepážky vpravo; leží pod aortální ventilem. Na pravé straně vyčnívá nahoru nebo nad trikuspidální ventil do pravé síně, přímo do listu septálního ventilu nebo pod jeho ventil do pravé komory. Aneuryzma je zpravidla malá, od 1 do 3 cm

průměr, ale ve vzácných případech se rozšiřuje na významné velikosti.

Někdy velká aneuryzma způsobuje stenózu výstupní části pravé komory. Taková aneuryzma se může roztrhnout, a pak dochází k vypouštění krve zleva doprava.

Porucha interventrikulární septum - ve většině případů -

Eva je nedílnou součástí složitých věcí. Frekvence pozorování defektů komorového septa se pohybuje od 12,1 do 39,4%. Rozměry závad se pohybují od 1 do 30 mm a více. Vada má jinou formu (kulatá, elipsoidní), její okraje jsou měkké nebo fibróza - ale jsou změněny, na ně můžete narazit vegetace s komplikací bakteriální endokarditidy. Izolované defekty interventrikulární septa jsou obvykle rozděleny v závislosti na jejich poloze ve svalové nebo membránové části septa. Kromě toho se rozlišují následující skupiny defektů:

Skupina A: úplná absence septa, její přední a zadní části - tzv. Jediná komora.

Skupina B: porucha zadní mezivěložní septa;

porucha je částečně pokrytá septálním ventilem trikuspidálního ventilu a vlákna šňůry.

Skupina C: porucha v přední části mezikomorové septa. Úplná nepřítomnost fronty se často nazývá vysoká vada.

To může být v kombinaci s defektu síňového septa (20%), s otevřeným ductus arteriosus (20%), aortální koarktace (12%), vrozeným nedostatkem mitrální chlopně (2%), vrozené aortální stenóza (5%), stenózou plicní kmene, právo - vnější kloub aorty, abnormální drenáž plicních žil. Mezi izolované vady se vyskytují:

A) Vada interventrikulárního septa je vysoká - vadu s různou velikostí lokalizovanou v zadní horní části membránové části septa. Ve většině případů (až 85% případů) umístění defektu - v etsya membranózní interventricular septa části pro vytvoření štěrbiny, oválné nebo kruhové otvory o průměru 0,5-1,5 cm pod aortální chlopně, alespoň - plicní ventilů.

B) Vada interventrikulární septum je nízká (syn: Tolo -

Chinova - Rogerův syndrom, morbus Roger) - malá (až 1 cm) vada v svalové části mezikomorového septa. Klinicky - hrubý systolický šelest ve čtvrtém interkostálním prostoru vlevo od hrudní kosti, který je určen ve všech bodech, stejně jako na zadní straně; zvýšil silný impuls vrcholu srdce, silně pulzující tepny krku.

Porucha síňového septa je jedním z nejčastějších srdečních defektů (7-25% všech vrozených srdečních vad a až 45% jako součásti složitějších malformací), v nichž je zpráva z pravého atria vlevo

síňové septa. Porucha mezikniterního septa může mít různé velikosti: od malého (v průměru několika milimetrů) až po velmi významný (5 cm). Jedna díra se vyskytuje častěji, ale může jich být několik, až do "retikulárního" oddílu. Četnost závady je 1: 13.500 lidí. U dívek se to vyskytuje třikrát častěji než u chlapců. Nejčastější nekomunikací mezi -

síňové septa je pozorována v kombinaci se zúžením pravého arteriálního kužele, podkroví pravé komory, stenóza plicního kmene, anomálie přítoku do srdce velkých žil, transport velkých tepen. V přibližně 25% případů u dospělých a dětí do 1 roku věku au 50% všech kojenců je oválné otevření

Tato část zcela nerozvinuje a interatriální zpráva je zachována jako "plný ventil" nebo "vysílací sonda". Nicméně takové

závady jsou zcela uzavřeny na straně levé předsíně oválným otevíracím ventilem. Oválná díra se zpravidla zvětší za 5-7 měsíců. Téměř jedna čtvrtina lidí v místě oválného otvoru zůstává s velkou šikmou štěrbinou, uzavřenou ventilem s oválným otvorem, skrze který není pravá a levá předsádka oznámena. Ventil však nemůže tvořit, který je doprovázen otevřeným oválným otvorem, foramen ovale apertum, který se nachází v 34,3% pozorování. Současně na místě oválné fossy je kruhový nebo oválný otvor různého průměru - od 1 do 10 mm. Existují následující defekty septum:

A) Porucha primárního mezikniva - nízký defekt umístěný přímo nad síňovými komorovými ventily. Vzniká v důsledku zastavení vývoje nebo přílišné resorpce primárního septa. Spodní okraj přepážky je volný a konkávní. Ve většině případů časy -

opatření defektu jsou poměrně konstantní a trvají přibližně 1/3 až 1/2 interatrial septa. Nad oddíl je oválné okno, které může být buď uzavřené, funkčně nebo anatomicky otevřené.

B) Porucha sekundárního mezipodnikového septa - vysoká vada, která se vytváří stejným způsobem jako malá, ale vývojová porucha se týká především sekundárního septa. Porucha se skládá z jednoho nebo více otvorů v oblasti oválné fossy. Vzhledem k tomu, že velikost oválné fossy se normálně značně liší, mohou existovat zřetelné rozdíly v velikosti vady. Díra může být malá, zabírající pouze malou část dna, může být fenestrována kvůli zbývajícím zbytkům primární přepážky nebo může obsadit celou oválnou fossu.

B) Porucha žilního sinusu (syn: Porucha supernatální vény cava) -

lokalizovaný v proximální části mezikvartálního přepážky sousedícího s ústy horní dutiny vena cava. Chyba (obvykle 2-3 cm

průměr) leží přímo pod ústy horní dutiny a

od oválné fossy. Přední okraj je odlišný, ale neexistuje horní okraj a často neexistuje žádná skutečná zadní hranice. Porucha je často doprovázena částečnými nebo úplnými abnormálními plicními žilkami. Pravé plicní žíly jsou téměř vždy abnormální:

horní laloková žíla je přímo spojena s horní dutou žílou přímo pod nepárovou žílou; středová žilní žíla se otevře v atriu naproti defektu (místo vstupu žíly je obvykle zvětšeno a tvoří, jak to bylo, vestibul otevření obou atrií); dolní žíla se normálně otevírá v levé síni. Levé plicní žíly jsou normální.

D) Porucha dolní vena cava - obvykle velká vada (2-3 cm

napříč), jeho zadní okraj je špatně definovaný nebo chybí, t. e. mezi vadou a zadní stěnou atria není žádná tkáň. Při nepřítomnosti zadního okraje může jedna nebo několik pravých plicních žil odtéct více do pravé síně než doleva; takzvané falešné anomální odtoky plicních žil.

Cossio syndrom (Cossio syndrom, syn.: Lutembcher - Cossio syn -

jádro) - vrozené srdeční onemocnění - velký defekt síňové septa. Radiograficky - výrazné zvýšení pravice srdce, vypuklý oblouk plicního kmene.

Atriální septa (syn: ventily svalové dutiny Percy -

styryl) - tvorba v pravé síni děrovaný „lo - vláknitý deska“, který začíná na ventilu koronárního sinu (tebezieva ventil) klapky a dolní duté žíly (Eustachovy ventil), a blokování v různé míře atria, přední na připojené několik intervenční (jetelní) tubercul. Jsou pozorovány také další polohy retikulární desky. Taková síťová destička, nazývaná síť Chiari, je produktem nedostatečného snížení pravého (mnohem méně často levého) sínusového ventilu nebo falešné septum. Je to velmi vzácné.

Aortopulmonální píštěl (syn: Aortopulmonární defekt septa, aortopulmonární píštěl, porucha aorty, parciální arteriální kmen) - komunikace mezi

umírající aortu a plicní trup v podobě kulatého nebo oválného díra. Porucha zachycuje levou stranu vzestupné aorty a pravou stěnu plicního kmene a nachází se těsně před ústím pravé plicní arterie. Velikost závady se pohybuje od 5 mm do 5 cm. Často mohou být dvě okna. Normálně se tvoří plicní a

aortální ventily tuto chybu odlišují od společného arteriálního kmene. Ve velmi vzácných případech se aortopulmonální okno blíží téměř k rovině semilunárních ventilů. Ale aorta a plicní otvor zůstávají od sebe odděleny, nedochází k defektům interphelium - dcévní přepážky. Takové případy jsou přechodné formy.

Mami k běžnému arteriálnímu kmeni. Existuje pět typů poruchy aortálního plicního septa:

Typ I - komunikace mezi vzestupnou aortou a plicním kmenem je umístěna ve střední části aortopulmonálního přepážku v dostatečné vzdálenosti od valsalvských dutin; má délku ve tvaru potrubí s dobře definovanými horními a dolními póly.

Pravá a levá plicní tepna odcházejí normálně a vzdáleně od horního okraje vady;

Typ II - zpráva mezi zadní a středovou stěnou vzestupné aorty a plicního trupu má formu "okna", nachází se v proxy -

většinu části aortální plicní přepážky bezprostředně nad úrovní valsalvů. Distální část aortálního plicního septa je částečně vytvořena, velké cévy jsou odděleny přepážkou bližší k bifurkaci plicního kmene. Pravá a levá plicní tepna jsou odebírány normálně a nad horní hranou defektu;

Typ III - zpráva mezi zadní a střední stěnou vzestupné aorty a pulmonárním kmenem má podobu "okna", nachází se v distální -

v dostatečné vzdálenosti od sinusů Valsalvy, protože proximální část septum je částečně vytvořena, vada dosáhne horní hrany počáteční části aortálního oblouku, pravé a levé plicní tepny na vrcholu defektu;

IV typ - zpráva má podobu "okna" a nachází se v distální -

aorto-plicní přepážky mezi zadní a střední stěnou vzestupné aorty a místem výdeje pravé plicní arterie z plicního kmene. Porucha zachycuje ústa pravé plicní arterie, takže vzestupná aorta je přímo spojena s proximální částí pravé plicní arterie a s pulmonálním kmenem;

V - plicní přepážka aorty zcela chybí, je zde pouze zkrácená přepážka oddělující dvě anatomicky nezávislé vláknité kroužky aorty a plicní tepny ventilovým aparátem, pravá a levá plicní tepna pocházejí ze zadní plochy společné hlavní cévy od základny srdce.

Nejběžnější jsou defekty anatomického typu II, které řada autorů nazývá klasické defekty aorto-plicní septum.

Fistula pravé síně v pravé komoře (syn: zpráva levého ventrikulárního pravého síňu) - vzácný defekt, který se vyskytuje v izolované formě (méně než 0,5% u všech vrozených srdečních vad) nebo v kombinaci s dalšími vadami, zejména s nedostatkem

trikuspidální ventil ve formě rozštěpení septálních listů nebo děr v něm, stejně jako s defekty dělících částí. Che -

Fistula způsobuje tok krve z levé komory do pravé síně, zvýšení tlaku v pravém srdci, hypertrofii pravé komory a rozšíření plicního kufru. Anatomický předpoklad pro tvorbu píštělí je charakteristickým znakem umístění třípllánového ventilu. Základna septální chlopně je připevněna pod horním okrajem interventrikulární septa a její malá část je promítána na membránovou část komory. Mírněji postihuje ženy než muže (1,3: 1). Způsobem zprávy je vada rozdělena do dvou hlavních forem: s supravalvulárními a subklavními (infravalvulárními) vadami; jejich kombinace jsou možné. Chyby nad ventily jsou lokalizovány v atrioventrikulárním procesu,

Rodku přímo nad oddělovacím ventilem trikuspidálního ventilu. Subvalvulární defekty šikmého kanálu jsou nezbytně kombinovány s otvorem v septavém ventilu trikuspidálního ventilu. To může být způsobeno čtyřmi důvody: perforace, rozštěpení, nedostatečné rozložení listů, rozšíření přední nebo zadní komstrukce septálního listu. Mitrální chlopeň a mezikusová septa jsou správně vytvořeny. Porucha v podvalnatém šikmém kanálu může být: 1) přední - přímo do membránové části mezikomorové septa pod přední částí septální chlopně; 2) centrálně - v membránové části septa a sousední svalové části septa pod septavým ventilem; 3) defekt typu běžného atrioventrikulárního kanálu, který zabírá základ interventrikulární septa.

Srdce je dvoukomorové - absence interatriálních a mezibuněčných - dceřiných oddílů. Vzácná smrtelná vada. Obvykle se kombinují s perzistencí arteriálního kmene a transpozicí velkých nádob. Z komory vytlačte jednu nádobu, která má větve související s aortou a pulmonálním kmenem. V některých případech se vytváří oddíl v kufru a potom se aorta a plicní kmen oddělí od komory dvoukomorového srdce.

Tříkomorové srdce s jednou společnou komorou - plné z -

absence interventrikulární septum. Vzácná vada, která se vyskytuje u 1% všech vrozených srdečních vad, obvykle v kombinaci s dalšími poruchami vývoje srdce a cév. Pouze jeden z hlavních kmenů (obvykle aorty) je obvykle spojen se společnou komorou. Druhý (plicní kmen, obvykle stenotický) pochází z nepatrné komory společné komory a má vzhled rudimentární pravé komory, která je označena za absolventa. Zpravidla

výstupní cesta ze společné komory je dělena svalnatým hřebenem do 2 oddělených kanálů, z nichž jeden vede k aortě, druhý do kmene plic. V tomto případě jsou možné různé poměry mezi touhou a tepnami. V závislosti na anatomických rysech a povaze hemodynamiky tvoří 5 forem tříkomorového srdce s jedním

ventrikulární: I - hypoplastická aorta vystupuje z absolventa (společná komora), prudce rozšířený plicní kmen - ze společné komory; II - aorta a plicní kmen začíná od generála - ludochka; III - z absolventa vyvstává hypoplastický plicní kufr a aorta (srdce Holmese) opouští společnou komoru; IV - plicní kmen a aorty pocházejí z absolventa; V - papilární svaly trikuspidální chlopně připojené k okrajům otvoru vedoucímu k absolventa, z něhož začíná hypoplastický pulmonární kmen, aorta pochází ze společné komory (srdce Lamberta). V první formě, která se nejčastěji vyskytuje u 80% pozorování, významná část krve prochází malým kruhem krevního oběhu. Gi -

Pervolemie představuje podmínky pro dostatečné okysličení krve. Značená plicní hypertenze. U forem II - V, kdy dochází k stenóze plicního kufru, se objevuje hypoxémie velkého kruhu krevního oběhu.

Podle další klasifikace je typ svěráku označen latinkou A, B, C a D. Typ A je nejčastější (78%); Jedná se o dutinu tvořenou myokardem levé komory (tlustou stěnou s množstvím tenkých trabekulů) a výstupní komorou ("absolvent") sestávající z myokardu infundibulární části pravé komory. Proto s tímto typem defektu nedochází k přítoku pravé komory. "Absolvent" není spojen s pomocí atrioventrikulárních ventilů s některými z atria, komunikuje s hlavní dutinou komory přes bulbokentrikulární clonu. Papila -

Svaly obou atrioventrikulárních ventilů jsou umístěny na stejné straně komory. Typ B (5%) je dutina bez "absolventa", zcela tvořená myokardem pravé komory (tenký myokard a několik hrubých trabekulů). Typ C (7%) je komora, jejíž stěna se rovná rovnováze myokardu levého a pravého komor, včetně přítokových úseků (interventrikulární přepážka je nepřítomná nebo rudimentární). Typ D (10%) je primitivní komorou, zatímco nejsou žádné přítokové části levé a pravé komory a mezikomorová septa; myokard má neurčitou strukturu.

Tříkomorové srdce s jedním společným atriem - kompletní od -

přítomnost interatrial septum nebo přítomnost pouze rumenterálních prvků nedostatečně rozvinutého mezikniva. Poměrně vzácná a obvykle smrtelná vada, kombinovaná s dalšími vadami srdce a velkých cév: pouze 0,1% čisté; 0,3% se souběžnými intrakardiálními anomáliemi. Přítomnost dvou předsunutých uší, ale jedna společná síňová komora, která není oddělena septou. Intertrarální septum chybí, ale jeho rudimentární zbytky jsou někdy zachovány. Ten obvykle sestává z malého okraje tkáně v dolní části zadní části atria,

Reverzní uspořádání vnitřních orgánů

Reverzní uspořádání vnitřních orgánů

TRANSPOZENÍ ORGÁNŮ (vzácná vývojová anomálie, která je důsledkem narušení diferenciace vajíčka a projevuje se v perverzi (zrcadlo relativně k normálu) umístění vnitřních orgánů.

Obsah:

V časném embryonálním období jsou vnitřní orgány umístěny podél středové čáry těla. Obvykle se v procesu jejich následného vývoje rozvíjí jejich růst a rotace vpravo; výjimečně zřídka se rotace odehrává doleva, což vede k reverznímu uspořádání vnitřních orgánů, to znamená k transpozici. Rozdělit úplně nebo úplně T. o. S rojem jsou všechny vnitřní orgány umístěny obrácené vzhledem k jejich normální lokalizaci a částečné, když všechny nebo oddělené orgány jedné z tělesných dutin, např. Srdce, žaludek, duodenální a cékum, slezina.

Total T. o., Zpravidla není doprovázena patologií vývoje samotných orgánů a porušení jejich funkcí. S částečným může dojít k agenezi (aplazie) sleziny ak patologii vývoje srdce (viz Ivemarka syndrom), patologii dýchacích cest a plic (viz Cartagena triada). U izolovaných dextrokardií (viz) jsou zpravidla zaznamenány vrozené srdeční vady. Hlavní cesta k identifikaci transpozice orgánů šla. trakt slouží jako kontrastní studie (viz., Žaludek, rentgenová vyšetření, střev, rentgenová vyšetření, irrigoskopie). Ve stejnou dobu šli všichni. - kish. trakt je zrcadlově symetrický ve vztahu k jeho obvyklé poloze: cévní a vermiformní proces se nachází v levé iliaké oblasti, vzestupné dvojtečce v levé polovině břišní dutiny a sestupující a sigmoid vpravo. Na pravostranném místě žaludku během fluoroskopie nebo radiografie břišní dutiny (ve vzpřímené poloze) indikuje správnou plynovou bublinku v žaludku. Současně jsou možná i odchylky od přísné inverzní symetrie, například úplné modré ozdoby tlustého střeva. Způsob zpětného uspořádání jater a sleziny může být založen na průzkumu obrazů břišní dutiny, k žití může být přidána cholecystografie (viz) nebo intravenózní choleografie (viz) potvrzující uspořádání žlučovodů a žlučníku v levém hypochondriu.

Osoby s transpozicí vnitřních orgánů musí být informovány

o jejich anomáliích, protože to může být někdy příčinou diagnostické chyby. Radiografy v těchto případech kromě obvyklých značek (pravá a levá strana) by měly mít další nápis na zpětném uspořádání orgánů.

Výživa s transplantací orgánů. Sibiřské zdraví. Prevence a léčba.

Top produkty od společnosti "Siberian Health (video)

Doporučení pro léčbu a prevenci doma

V dolní části článku je výběr léků pro prevenci onemocnění.

Sibiřské zdraví má kanceláře ve velkých městech Ruska a ve světě. Ukážeme jejich adresy.

Obecný popis choroby

Velmi vzácná anomálie přírodního původu, ve které jsou v zrcadle uspořádány všechny vnitřní orgány nebo jednotlivé jednotlivé orgány.

To znamená, že orgány jsou umístěny naopak: srdce je na pravé straně a ne jako bychom byli na levici, žlučník a játra jsou na levé straně a žaludek se slezinou se nachází vpravo. Takové obrácené uspořádání může také ovlivnit plíce. S transpozicí plic se vlevo objeví tripartitní plic a dvojkoton vpravo. To platí pro všechny krevní a lymfatické cévy, nervy a střeva.

Prevalence a typy transpozice vnitřních orgánů

Pokud je vrchol srdce směrován napravo a všechny ostatní orgány jsou umístěny v zrcadle, taková anomálie se nazývá transpozice orgánů s dextrokardií.

Pokud se srdce nachází na levé straně hrudníku a všechny ostatní vnitřní orgány jsou obráceny, pak se takové případy nazývají transpozice orgánů s levou srdeční funkcí.

První typ anomálie je častější, u dextrokardie se vyskytuje 1 osoba na 10 tisíc. U druhého typu transpozice pro 22 tisíc lidí je nalezena pouze jedna osoba s levým srdcem.

Orgány umístěné v zrcadleném obrazu ve srovnání s normální polohou orgánů s levé srdeční a dextrokardií bez transplantace vnitřních orgánů jsou velmi nebezpečné pro lidskou životní aktivitu.

Důvody pro zvrácení orgánů

Zdravotní pracovníci dosud nezjistili žádné důvody pro vznik takové závažné přirozené anomálie.

Umístění orgánů není ovlivněno věkem rodičů, národností nebo genetikou. Všichni takoví speciální lidé porodí děti s normálním uspořádáním vnitřních orgánů. To znamená, že transpozice není dědičným onemocněním.

Vědci si všimli, že relativně mnoho případů dextrokardie se vyskytuje u lidí s trisomií na třináctém chromozómu (s takzvaným Patau syndromem). V tomto případě je pouze srdce umístěno zpátky a všechny nepárové vnitřní orgány jsou umístěny normálním způsobem.

Symptomy a diagnóza transpozice orgánů

Pokud osoba nemá vrozené srdeční onemocnění, externí uspořádání orgánů nemůže být detekováno vnějšími znaky.

Mnoho lidí se dozví o svých zvláštnostech po mnoha letech života, když čelí vážným zdravotním problémům, které se netýkají umístění orgánů vůbec.

U lidí s dextrokardií se vrozené srdeční vady vyskytují u 5-10%. Pokud jde o transpozici s normálním umístěním srdce (s levým kardiálním), pak srdeční vady jsou zjištěny u téměř 95% lidí.

V dnešní době, aby člověk znal jeho anatomické rysy, lékaři v několika měsících předepisují děti k lékařským vyšetřením za účelem včasné diagnostiky této anomálie.

Komplikace při transpozici vnitřních orgánů

Uspořádání orgánů v zrcadlením obrazu, pokud o něm člověk neví, často dělá obtížné provést správnou diagnózu. Koneckonců, všechny příznaky a příznaky (bolest na boku, břicho) se objeví na "špatné" straně. Předpokládejme, že osoba s transpozicí se bude rozvíjet apendicitida, bude mít stížnosti na bolest v levém dolním rohu břicha; budou problémy se slezinou, doktor může odstranit problémy s játry nebo žlučníkem.

Proto je nesmírně důležité vědět o vašich anatomických vlastnostech. Na Západě lidé s takovými vlastnostmi nosí speciální drobnosti, náramky nebo tetování s přesnou diagnózou a typem transpozice.

Oblast transplantace u lidí s transpozicí způsobuje velké obtíže. Koneckonců, v zásadě jsou dárci lidé se správným umístěním vnitřních orgánů a nádob. Výměna jednoho orgánu za jiný za přítomnosti reverzního uspořádání je velmi komplikovaný proces a vyžaduje vysoce kvalifikovaného transplantologa, protože nádoby jsou správně umístěné, nervy musí být otočené zrcadlově tak, aby se nový orgán usadil a neodmítl.

Užitečné produkty při transpozici orgánů

Při absenci srdečních vad nebo jiných vrozených onemocnění může osoba vést zcela normální životní aktivitu. Potraviny by měly být vysoce kalorické, zdravé, obsahovat všechny makro- a mikroživiny, vitamíny, enzymy potřebné pro normální lidský život.

Pokud máte nějakou chorobu, musíte upravit vaši stravu v závislosti na zjištěném problému. Každá forma stravy nebo stravy by měla být projednána s kvalifikovaným lékařským personálem, který bude obsahovat všechna doporučení.

Tradiční medicína s transpozicí orgánů

Při transpozici orgánů mohou být lidové prostředky pouze doplněním řešení problému, který předčil takovou "zvláštní" osobu.

Pro jakékoli závažné porušení ve fungování těla je zapotřebí kvalifikovaná lékařská pomoc. V žádném případě nelze provést diagnózu a předepsat terapeutickou terapii. Pokud nevíte o svých zvláštnostech, můžete "léčit" zdravý varhany, ale současně trpící orgán bude i nadále bolet a onemocnění bude postupovat pouze. Diagnostika by měla být prováděna pomocí lékařských vyšetření a moderního vybavení.

Nebezpečné a škodlivé produkty během transpozice orgánů

Osobě s zrcadlovým uspořádáním orgánů se důrazně doporučuje vést zdravý životní styl a ve stravě obsahovat pouze zdravá výživa. Alkohol, tabák, trans-tuky, pomazánky, bylinné směsi, sladké nápoje, rychlé občerstvení a všechny ostatní neživé potraviny by měly být vyloučeny ze stravy.

Za přítomnosti alergických reakcí by neměly být zahrnuty produkty obsahující alergeny. Seznam škodlivých produktů může být rozšířen v důsledku jiných vrozených nebo získaných nemocí. Důležitým osobním přístupem je každá osoba individuálně, s přihlédnutím ke všem rysům jeho těla.

TRANSPOZICE VNITŘNÍCH ORGÁNŮ, HUMAN

JAK ZÍSKAT KONZULTANTU SIBERSKÉHO ZDRAVOTNÍHO SPOLEČNOSTI

Přečtěte si všechny podrobnosti v sekci Jak začít podnikat.

Transpozice orgánů

Transpozice vnitřních orgánů (také nazývaná zrcadlová (reverzní) uspořádání vnitřních orgánů) je vzácnou variantou biologicky normální anatomie, ve které jsou hlavní vnitřní orgány zrcadlově uspořádány ve srovnání s normální normální polohou: vrchol srdce je otočen doprava (tj. na pravé straně), játra se nachází vlevo, vpravo je žaludek. Obvyklá obvyklá poloha se nazývá situs solitus. Ve vzácných případech existuje nejistá pozice vnitřních orgánů, která se nazývá heterotaxie nebo nejednoznačná místa. (Biologická normálnost heterotaxy (na rozdíl od situs solitus a situs inversus) je již diskutabilní.)

Termín "situs inversus" je krátká forma latinského výrazu "situs inversus viscerum", který znamená "obrácené uspořádání vnitřních orgánů". Dextrokardie (angl. Dextrocardia) - stav, kdy vrchol srdce směřuje doprava. poprvé popsal Marco Severino (narozený Marco Severino) v roce 1643. Nicméně stav situs invertus byl poprvé popsán více než o jedno století později Matthew Bailey (Eng. Matthew Baillie).

Distribuce transpozice vnitřních orgánů se liší v různých skupinách populace Země, ale nedochází k ní častěji než u 1 z 10 tisíc lidí [1]

Obsah

Tento anatomický stav postihuje všechny hlavní orgány v hrudníku a břichu. Obecně jsou orgány jednoduše zrcadleny. Srdce se nachází v pravé části hrudníku, žaludku a sleziny v pravé straně břicha a jater a žlučníku vlevo. Trilobed je levý plic, bilobed je pravý plic. Krevní cévy, nervy, lymfatické cévy a střeva se také zrcadlí.

Pokud se srdce nachází na pravé straně hrudníku, pak se tento stav nazývá transpozice vnitřních orgánů dextrokardií nebo situs inversus totalis. Pokud během transplantace zůstává srdce v levé části hrudníku, což je mnohem méně časté (1 z 22 000 případů situs inversus), pak se tento stav nazývá transpozice vnitřních orgánů levou kardiíí nebo situs inversus incompletus. Transpozice vnitřních orgánů s levé kardiovaskulární chorobou nebo dextrokardií bez transpozice je již vrozená vada a je docela nebezpečná, zatímco transpozice vnitřních orgánů s dextrokardií je biologicky normální.

Při absenci vrozených srdečních vad mohou lidé s transpozicí vnitřních orgánů vést normální život bez komplikací souvisejících s jejich zdravotním stavem. V 5-10% případů mají lidé se situs inversus totalis srdeční vady, vyjádřené nesprávným uspořádáním velkých srdečních cév. Při transplantaci vnitřních orgánů s levé srdeční srdeční vady jsou pozorovány ve 95% případů. Výskytem těchto defektů je nekompletní genetická kompatibilita lidí se situs inversus totalis s lidmi s obvyklým umístěním vnitřních orgánů. To znamená, že pokud například osoba se situs inversus totalis vstoupí do manželství s osobou opačného pohlaví s obvyklým orgánovým uspořádáním, pak jsou manželé vystaveni riziku, že budou mít děti s těmito vadami.

Dextrokardie se vyskytuje u některých lidí se syndromem Patau (syndrom Patau (trisomie 13. chromozom)), zatímco jiné orgány se nacházejí obvyklým způsobem.

Mnoho lidí s transpozicí vnitřních orgánů si není vědoma své neobvyklé anatomie, dokud nejsou konfrontováni s lékařskou prohlídkou z jiných důvodů, než je transpozice. Zrcadlové uspořádání orgánů může vést k malému zmatku, protože většina příznaků a příznaků bude na "špatné" straně. Například, pokud osoba s transpozicí vyvine apendicitidu, stěžuje si na bolest v levé části spodní části břišní dutiny, protože na tomto místě je umístěna příloha. Proto v případě onemocnění může uvědomit, že osoba má transpozici vnitřních orgánů, urychlit stanovení správné diagnózy.

Transpozice také komplikuje transplantaci vnitřních orgánů, protože dárce bude s největší pravděpodobností osoba s obvyklým umístěním vnitřních orgánů (situs solitus). Vzhledem k tomu, že srdce a játra nejsou symetrické, vznikají geometrické problémy, když je orgán umístěn do dutiny vytvořené v zrcadle. Například osoba s transpozicí, která potřebuje transplantaci srdce, potřebuje transplantaci všech krevních cév srdce dárce. Orientace těchto cév v osobě s transpozicí je však naprosto opačná vůči situaci u osoby s situs solitus a vyžaduje postupné kroky k správnému připojení krevních cév.

Přibližně 25% lidí se situs inversus má primární diagnózu primární ciliární dyskineze (PCD). PCD - ciliární dysfunkce, která se projevuje během embryonální fáze vývoje (embryogeneze). Normálně fungující cilia určují umístění vnitřních orgánů v procesu včasného embryonálního vývoje, proto mají lidé s PDD 50% šanci na rozvoj jejich transpozice vnitřních orgánů. Přibližně polovina pacientů s PCD má Cartagenerův syndrom (angl. Kartagenerův syndrom), který je charakterizován triadami příznaků: transpozice vnitřních orgánů, chronická sinusitida a bronchiektázie. Cilia jsou také zodpovědné za tok hlenu v plicích, což má za následek zhoršené čištění dýchacího ústrojí z bakterií. Muži s diagnózou PCD obvykle trpí neplodností, protože je také narušena funkce cibule, která jsou spermie spermií a jsou zodpovědná za jejich pohyblivost [2].

Trakce vnitřních orgánů způsobená Cartagenerovým syndromem by však neměla být zaměňována s přirozenou transpozicí orgánů, což je vzácný, ale normální variant lidské anatomie.

Snešky obvykle mají na pravé straně plášť s kudrlinami. Frekvence slimáků s "levou" skořápkou se odhaduje přibližně jako poměr 1. U zvířat, které se nazývají "králů hlemýžďů", se na druhé straně nachází také srdce, dýchací a pohlavní ústrojí.

Situs inversus / transpozice orgánů

Transpozice vnitřních orgánů (také nazývaná zrcadlové uspořádání vnitřních orgánů) je vzácný vrozený stav, kdy hlavní vnitřní orgány mají ve srovnání s jejich normální polohou zrcadlové uspořádání: vrchol srdce se otáčí doprava (srdce je na pravé straně) Játra jsou vlevo, žaludek je vpravo. Normální umístění se nazývá situs solitus. Ve vzácných případech existuje nejistá pozice vnitřních orgánů, která se nazývá situs nejednoznačná.

Termín situs inversus je krátká forma latinského výrazu "situs inversus viscerum"Význam" obrácené uspořádání vnitřních orgánů ". Dextrokardie - stav, kdy byl vrchol srdce obrácen k pravici, poprvé popsal Marco Severino (angličtina Marco Severino) v roce 1643. Stav situs invertus byl poprvé popsán o více než sto let později Matthew Baillie.

Distribuce transpozice vnitřních orgánů se liší v různých skupinách obyvatel, ale nenachází se častěji než u jedné osoby.

Obrázek 52leté ženy s dextrokardií, transplantace orgánů a vrozené změny v pohybu velkých tepen. LA = levá síň, LV = levá komora, RA = pravá síň, RV = pravá komora, SVC = vzestupná vena cava

Pokud se srdce nachází na pravé straně hrudníku, pak se tento stav nazývá transpozice vnitřních orgánů dextrokardií nebo situs inversus totalis. Pokud při transposici zůstává srdce v levé části hrudníku, což je mnohem méně časté (1 případů situs inversus), pak se tento stav nazývá transpozice vnitřních orgánů levou srdeční (levokardií) nebo situs inversus incompletus. Transpozice vnitřních orgánů s levostrannou nebo dextrokardií bez provedení jsou mnohem nebezpečnější vrozené vady než transplantace vnitřních orgánů s dextrokardií.

Hodnota v životě

Při absenci vrozených srdečních vad mohou lidé s transpozicí vnitřních orgánů vést normální život bez komplikací souvisejících s jejich zdravotním stavem. V 5-10% případů u lidí s situs inversus totalis existují srdeční vady vyjádřené v nesprávném uspořádání velkých srdečních cév. Při transplantaci vnitřních orgánů s levé srdeční srdeční vady jsou pozorovány ve 95% případů.

Dextrokardie se vyskytuje u některých lidí patau syndrom (Patau syndrom (trisomie na 13. chromozómu)), zatímco ostatní orgány se nacházejí obvyklým způsobem

Mnoho lidí s transpozicí vnitřních orgánů si není vědoma své neobvyklé anatomie, dokud nebudou vystaveni lékařské prohlídce z důvodů nesouvisejících s transpozicí. Zrcadlové uspořádání orgánů může vést k malému zmatku, protože většina příznaků a příznaků bude na "špatné" straně. Pokud například člověk s transpozicí rozvinul apendicitidu, bude si stěžovat na bolesti na levé straně spodního břicha, protože na tomto místě má přílohu. Proto, když dojde k onemocnění, vědomí, že osoba má transpozici vnitřních orgánů, může urychlit stanovení správné diagnózy.

Transpozice také komplikuje transplantaci vnitřních orgánů, protože dárce orgánů bude ve skutečnosti pravděpodobně osoba s normálním uspořádáním vnitřních orgánů. (situs solitus). Vzhledem k tomu, že srdce a játra nejsou symetrické, vznikají geometrické problémy, když je orgán umístěn do dutiny vytvořené v zrcadle. Například osoba s transpozicí, která potřebuje transplantaci srdce, potřebuje transplantaci všech krevních cév srdce dárce. Orientace těchto nádob v osobě s transpozicí je však zcela změněna a vyžaduje postupné kroky k správnému připojení krevních cév.

Diskuse

situs inversus

20 příspěvků

Termín "situs inversus" je krátká forma latinského výrazu "situs inversus viscerum", který znamená "obrácené uspořádání vnitřních orgánů". Dextrokardie - stav, kdy byl vrchol srdce obrácen k pravici, poprvé popsal Marco Severino (angličtina Marco Severino) v roce 1643. Stav situs invertus byl poprvé popsán o více než sto let později Matthew Baillie.

Distribuce transpozice vnitřních orgánů se liší v různých skupinách obyvatel, ale nenachází se častěji než u jedné osoby.

Tento stav postihuje všechny hlavní orgány v hrudníku a břicho. Obecně jsou orgány jednoduše zrcadleny. Srdce se nachází v pravé části hrudníku, žaludku a sleziny v pravé straně břicha a jater a žlučníku vlevo. Trilobed je levý plic, bilobed je pravý plic. Krevní cévy, nervy, lymfatické cévy a střeva jsou také obráceny.

Při absenci vrozených srdečních vad mohou lidé s transpozicí vnitřních orgánů vést normální život bez komplikací souvisejících s jejich zdravotním stavem. V 5-10% případů mají lidé se situs inversus totalis srdeční vady, vyjádřené nesprávným uspořádáním velkých srdečních cév. Při transplantaci vnitřních orgánů s levé srdeční srdeční vady jsou pozorovány ve 95% případů.

Dextrokardie se vyskytuje u některých lidí se syndromem Patau (syndrom Patau (trisomie 13. chromozom)), zatímco jiné orgány se nacházejí obvyklým způsobem.

Mnoho lidí s transpozicí vnitřních orgánů si není vědoma své neobvyklé anatomie, dokud nebudou vystaveni lékařské prohlídce z důvodů nesouvisejících s transpozicí. Zrcadlové uspořádání orgánů může vést k malému zmatku, protože většina příznaků a příznaků bude na "špatné" straně. Pokud například člověk s transpozicí rozvinul apendicitidu, bude si stěžovat na bolesti na levé straně spodního břicha, protože na tomto místě má přílohu. Proto, když dojde k onemocnění, vědomí, že osoba má transpozici vnitřních orgánů, může urychlit stanovení správné diagnózy.

Transpozice také komplikuje transplantaci vnitřních orgánů, protože dárce orgánů bude ve skutečnosti pravděpodobně osoba s normálním umístěním vnitřních orgánů (situs solitus). Vzhledem k tomu, že srdce a játra nejsou symetrické, vznikají geometrické problémy, když je orgán umístěn do dutiny vytvořené v zrcadle. Například osoba s transpozicí, která potřebuje transplantaci srdce, potřebuje transplantaci všech krevních cév srdce dárce. Orientace těchto nádob v osobě s transpozicí je však zcela změněna a vyžaduje

Hlavní článek: Primární ciliární dyskineze (angl. Primární ciliární dyskineze)

Přibližně 25% lidí se situs inversus má primární diagnózu primární ciliární dyskineze (PCD). PCD - ciliární dysfunkce, která se projevuje během embryonální fáze vývoje (embryogeneze). Normálně fungující cilia určují umístění vnitřních orgánů v procesu včasného embryonálního vývoje, proto mají lidé s PDD 50% šanci na rozvoj jejich transpozice vnitřních orgánů. Přibližně polovina pacientů s PCD má Cartagenerův syndrom (angl. Kartagenerův syndrom), který je charakterizován triádou symptomů - transpozice vnitřních orgánů, chronická sinusitida a bronchiektázie. Cilia jsou také zodpovědné za tok hlenu v plicích, v důsledku čehož dochází k narušení čistění dýchacích cest z bakterií. Muži s diagnózou PCD obvykle trpí neplodností, jelikož je také poškozena funkce cibule, která jsou spermie spermií a jsou zodpovědná za jejich pohyblivost.

Hroznový hlemýžď ​​(Helix pomatia) Hlemýžďové hlemýžďové mají na pravé straně plášť s kudrlinky. Frekvence šneků s "levou" skořápkou se odhaduje přibližně jako poměr 1. U takových zvířat, které se nazývají "králů hlemýžďů", se na druhé straně nacházejí také orgány, jako je srdce, respirační a reprodukční ústrojí.

Srdce je na levé straně a játra jsou na pravé straně - jsme zvyklí na to, že jsme velmi překvapeni, když se dozvíme, že to může být jinak. Situace s pravostranným uspořádáním srdce se například nazývá situs inversus nebo "obráceně" ("pokládání"). Před dvaceti lety vědci zjistili, že situs inversus je spojen se specifickým místem IV - inversus viscera ("invertované vnitřní orgány") umístěným na sedmém chromozomu myší.

Najednou se po celém světě procházely fotografie mutantních mláďat, sání mateřského mléka, které mělo bílou srdeční komoru místo jater.

A tady je nová zpráva, kterou tentokrát vyšla v prvním vydání časopisu Science. Pocházelo z aténské nemocnice. Pracovníci nemocnice vycházeli z hypotézy, že pravá a levá "předsudky" vznikají i během prvního rozdělení oplodněného vajíčka, když se celé chromozomy nerozdělí na póly dvou budoucích nových buněk, ale jejich poloviny jsou chromatidy.

Ale tato situace má další, mnohem větší stránku problému. Mluvíme o chiralitě, nebo o "ruce" makro- a mikrosvěta, kterému se zabývají fyzici - teoretikové i experimentátoři. Asymetrie našeho fyzického světa se projevuje např. V tom, že všechny naše bílkoviny přemění světlo (její polarizační rovina) doleva, to znamená, že je levotočivé, zatímco cukry nukleových kyselin - pravotočivé. Porušení tohoto základního zákona vede k nefunkčnosti dvou nejdůležitějších biopolymerů. Přirozeně je také dynein mikrotubulů dělicího vřetena levogyrát, který v průběhu času určuje posunutí srdce doleva od osy těla.

Samozřejmě, toto je velký úsek a zjednodušení.

Nicméně, fyzici rozbili mnoho kopií o tom, co je hlavní příčinou chirality pozorované na Zemi. To znamená, že to není - nic víc - o takových věcech, jako je narození a udržování života na naší planetě.

vrozená malformace, ve které je srdce umístěno zrcadlem ve vztahu k jeho normální poloze (vrchol komor je otočen na pravou stranu). Dextrokardie může být doprovázena jinými vrozenými malformacemi a často se kombinuje s transpozicí vnitřních orgánů (situs invertus), u kterých se přídavek a játra nacházejí na levé straně břišní dutiny a žaludek vpravo. Izolovaná dextrokardie nenarušuje normální vývoj člověka a nevede k žádným negativním účinkům.

Dextrokardie - když je srdce vpravo

Dextrokardie je vzácná kongenitální abnormalita, ve které se většina lidského srdce zrcadlí v pravé polovině hrudníku a ne v levé části, jako většina lidí na planetě. Změna polohy srdce nastává v důsledku narušení vývoje srdeční trubice v embryu v počáteční fázi těhotenství, kdy se ohýbá více vpravo a nikoli vlevo. To je důvod, proč se srdce v budoucnosti pohybuje na pravou stranu hrudní dutiny. Příčiny této anomálie nejsou stále jasné. U některých lidí může navíc k posunutí srdce dojít k reverznímu uspořádání všech nebo pouze některých vnitřních orgánů.

Dextrokardie by neměla být zaměňována s dextrazí srdce, což není nic jiného než sekundární mechanický posun srdce doprava vzhledem k jeho normální pozici při onemocnění sousedních orgánů (hypoplazie nebo atelectáza pravých plic, levostranný hydrothorax, rakovina plic a mediastinálních orgánů atd.).

Symptomy dextrokardie

Lékař může tento fenomén velmi snadno podezřívat během fyzického vyšetření, s palpací, apikální impuls se nachází vpravo a také při perkuse se posune kardiální tupost. Po celou dobu života pacient nemusí dělat žádné stížnosti, mnoho lidí se dozví o jejich "fenomenalitě" pouze v dospělosti náhodou během vyšetření srdce o jakékoliv nemoci.

Při absenci souběžných patologických stavů nemá abnormální umístění srdce vliv na trvání a kvalitu života. Tito lidé porodí zdravé děti s normálním uspořádáním všech vnitřních orgánů, i když se předpokládá, že pravděpodobnost dítěte s dextrokardií je ještě poněkud vyšší.

Jakékoli příznaky mohou doprovázet dextrokardii pouze v případě kombinace s vrozenými malformacemi ve struktuře srdce nebo je-li tato anomie jedním z příznaků syndromu Cartegene-Sievert.

Syndromu Cartagener - Sievert

Jedná se o genetické onemocnění, při kterém dochází k dextrokardii nebo zpětnému umístění všech vnitřních orgánů, patologii horních cest dýchacích (hypoplazie sinusů, polypóza, vysoké patra nebo zakřivení nosní septa) a bronchopulmonální patologie (bronchiektázie, poškozená mukociliární clearance). Pacienti mohou navíc trpět otitis a neplodnost.

Onemocnění se začne projevovat v raném dětství, pacienti trpí chronickou sinusitidou, zánětem středního ucha a bronchitidou, která se nejčastěji zhoršuje na jaře a na podzim. Léčba ve většině případů je symptomatická.

Diagnostika dextrokardie

Moderní technologie umožňují identifikovat tuto anomálii a malformace (pokud existují) v období prenatálního vývoje dítěte. Po porodu se doporučuje, aby děti s tímto jevem provedly podrobnější vyšetření, aby se vyloučily vady struktury srdce, jeho ventilů a cév. Pro tento účel se provádí echokardiografie (ultrazvukové vyšetření) orgánu, metoda umožňuje vizualizaci strukturálních prvků srdce, ventilů a vyhodnocení průtoku krve v cévách. Mělo by se také provádět ultrazvukové vyšetření břišních orgánů, aby se zjistilo, jak se nacházejí další vnitřní orgány.

Další metodou výzkumu je zobrazování pomocí magnetické rezonance, ale ve většině případů, pokud nebyli identifikováni patologové, je postačující ultrazvuk.

Zajímavá skutečnost

Americký profesionální basketbalista Randy Foy hraje v NBA, jeho srdce je vpravo, ale to mu nezabraňuje sportovně profesionálně hrát a dosahovat vysokých sportovních výsledků. To opět dokazuje, že při absenci komorbidit se lidé s dextrokardií neliší od ostatních.

Který doktor se má kontaktovat

Pokud zjistíte, že vaše srdce je vpravo, musíte kontaktovat kardiologa. Lékař vás nasměruje k ultrazvuku srdce - echokardiografii, což pomůže identifikovat možné vady tohoto orgánu.

Když je srdce vpravo: jak mohou lidé žít se zrcadlovým orgánem?

Abnormální umístění srdce v pravé části hrudníku se nazývá dextrokardie. Toto onemocnění souvisí s vývojem vrozených vývojových patologií a je často spojeno s dalšími odchylkami ve struktuře vnitřních orgánů.

Při absenci příznaků zhoršené srdeční činnosti pacienti s abnormálním uspořádáním srdce a cév nepotřebují léčbu, jejich délka života a zdravotní stav se neliší od ostatních lidí. Při současné přítomnosti závad ventilů je zobrazena provozní úprava.

Příčiny abnormality

Při studiu souboru genů u pacientů s pravostrannou lokalizací srdce byly nalezeny mutace v některých částech chromozomů, které se vyskytují v prvním trimestru těhotenství. Mohou být zděděny nebo projevovány především pod vlivem škodlivých faktorů. Srdeční trubice, ze které se srdce vytváří později, se odchyluje od plodu po pravou stranu, což vede k vytvoření zrcadlového uspořádání orgánu.

Nejčastěji je současně reverzní uspořádání obsazeno dalšími strukturami hrudníku a břišní dutiny. V závislosti na kombinaci vývojových anomálií se vytvářejí následující možnosti:

 • reverzní uspořádání aorty a plicní arterie,
 • plicní stenóza,
 • vada přepážky mezi komorami,
 • Fallotův tetrad,
 • dvou- nebo tříkomorové srdce
 • nevyvinutá nebo chybějící slezina,
 • patologii ciliárního epitelu průdušek,
 • neplodnost

Nejsilnější formou, ve které je diagnostikována pravostranná lokalizace srdce, je Pataův syndrom. Takové děti mají vývojové vady téměř ve všech orgánech, proto jsou případy dosažení školního věku vzácné.

Doporučujeme si přečíst článek o získaných srdečních vadách. Z toho se dozvíte o klasifikaci malformací myokardu, příčinách jejich výskytu u dospělých a dětí, provádění diagnózy a léčby.

A tady více o provedení biopsie srdce.

Typy změn

Pokud existuje pouze posunutí srdce, pak se tato patologie nazývá jednoduchá nebo izolovaná. Jeho četnost výskytu je extrémně nízká. Při zrcadle dextrokardie se orgány nacházejí v poloze v oblasti hrudníku. Plná transpozice ovlivňuje všechny struktury těla.

Je nutné rozlišovat získané onemocnění od dextrokardie - dextrozaci srdce. Patologické procesy v hrudní dutině mohou vést k pohybu srdce napravo, a to:

 • atelectáza (stlačení stěn) plic,
 • akumulace tekutin
 • otok,
 • zvětšená játra a slezina,
 • odstranění pravých plic.

S pravou dextrokardií se srdce nikdy nemůže posunout doleva.

Jaká je nebezpečí takového uspořádání?

Při pozdní diagnóze dextrokardie mohou být při chirurgických zákrocích medicínské chyby, zejména v případě mimořádné situace. Díky moderní dostupnosti zdravotnických služeb jsou takové situace vzácné. Izolovaná patologie nepředstavuje pro pacienta ohrožení a občas se objevuje při dokončení následného vyšetření.

V případě souběžných malformací může abnormalita umístění srdce narušit intrakardiální a systémový průtok krve a chirurgická léčba je také obtížná. Přemístění orgánů do zrcadla a plná transpozice narušují procesy trávení a dýchání, tito pacienti mají zvýšenou tendenci k infekčním chorobám.

Symptomy dextrokardie

Pacient nemůže odhadnout existenci pravostranného umístění srdce, protože neexistují žádné specifické projevy. Tito lidé se mohou narodit zcela zdravým dětem, ale riziko rozvojových abnormalit je stále vyšší než ostatní.

Pokud je dextrokardie součástí patologického uspořádání orgánů, pak její příznaky mohou být identifikovány po narození dítěte:

 • prodloužená žloutenka novorozenců,
 • pomalý růst a rozvoj
 • bledost nebo cyanózu kůže,
 • rychlé dýchání a pulz.

Zrcadlové uspořádání srdce (dextrokardie)

Kojenci jsou rozmarní, rychle se koji, když se krmí, obtížně ztuhnou, často trpí nachlazeními. Při vyšetření se apikální impuls srdce nachází na pravé straně hrudní kosti, hranice jsou přemístěny, játra jsou pod levým obloukem a žaludek a slezina jsou na pravé straně.

Podívejte se na video o srdečních vadách a jejich typech:

Diagnostika polohy srdce

Pro potvrzení předpokladu lékaře o abnormálním umístění orgánů lze použít instrumentální metody výzkumu:

 • radiografie pomáhá určit stupeň pohybu srdce a sousedních orgánů;
 • EKG má zrcadlový směr zubů, napětí se snižuje, komplexy QRS se zvyšují ve vedeních V1 - V3 a snižují se ve V4 - V6;
 • Ultrazvuk pomáhá posoudit strukturu srdce, přítomnost chlopňových vad a velkých cév, ve studiu břišní dutiny můžete posoudit správné umístění hlavních orgánů v něm;
 • CT a MRI jsou předepsány pro podrobnou diagnózu a potřebu operace.

Léčba anomálií

Výběr způsobu léčby závisí na přítomnosti srdečního selhání. Asymptomatické případy nepotřebují terapii, jsou povzbuzovány k udržení dostatečné fyzické aktivity. Než se rozhodnete pro možnost profesionálního sportu, musíte absolvovat úplné vyšetření, včetně zkoušek zátěže EGC.

Pokud je dextrokardie nalezena společně s dalšími srdečními malformacemi, které způsobují selhání oběhu, je indikována okamžitá eliminace vady. Během předoperační přípravy jsou předepsány kardiotonické a celkové posilovací přípravky, průběh chirurgického zákroku a pooperační rehabilitační období nemají významné rozdíly.

Předpověď počasí

Pacienti s dextrokardií, který se nezjavuje, se nemusí starat o své zdraví, přitom dodržovat doporučení ohledně výživy, vzdát se špatných návyků a udržovat tělesnou aktivitu. Riziko narušení činnosti srdce je stejné jako u ostatních lidí. V takových případech se patologie považuje pouze za anatomickou poruchu.

Jak žít lidé se zrcadlovým tělem

Vlastní dextrokardie nevyžaduje omezení fyzické aktivity nebo odborné činnosti. Během průchodu jakéhokoli diagnostického a léčebného postupu je nutné upozornit lékaře nebo zdravotnický personál na tuto zvláštnost, neboť pro získání správného výsledku je zapotřebí zvláštní technika.

Pokud má rodina případy dextrokardie mezi blízkými příbuznými, pak před plánováním těhotenství by měla žena projít konzultací s lékařskou genetikou, protože tato patologie zvyšuje riziko abnormálního vývoje vnitřních orgánů dítěte.

Doporučujeme si přečíst článek o kombinované srdeční nemoci. Z toho se dozvíte o nemoci, příčinách jejího vývoje a příznaků, metodách léčby patologie a prognózy u pacientů.

A zde více o vrozených vad srdečních.

Srdce umístěné v pravé části hrudníku nemůže vést k narušení kardiovaskulárního systému, pokud je tato patologie izolovaná a vrozená. Důvody pro tuto anomálii jsou genetickou vadou. Při absenci příznaků dextrokardie nepředstavuje zdravotní riziko. V případě kombinovaných lézí ventilů nebo velkých cév se doporučuje chirurgická léčba.

Symptomy a léčba dextrokardie

Dextrokardie je vzácná kongenitální malformace kardiovaskulárního systému, v níž se srdce nachází v pravé části hrudi, symetricky k normální poloze. V souladu s tím jsou všechny vstupní a výstupní lodě srdce zrcadleny na jejich obvyklé místo. Existuje mnoho případů, kdy léčba dextrokardií neměla žádný klinický projev a byla náhodně zjištěna během lékařské prohlídky a EKG a rentgenu.

Trochu historie...

Italský anatomista a chirurg Jerome Fabrizius poprvé vědecky popsal abnormální umístění srdce v hrudi v roce 1606. A až o 37 let později, v roce 1643, Marco Aurelio Severino řekl světu o dextrokardii s reverzním uspořádáním vnitřních orgánů.

Dnes se tento typ patologie vyskytuje s frekvencí 1/8000 - 1 / novorozence. Mezi všemi vrozenými abnormalitami kardiovaskulárního systému je dextrokardie asi 3%.

Důvody

Jak víte, v prvním trimestru těhotenství jsou stanoveny všechny orgány a systémy. Srdce začíná její vývoj od prvních týdnů těhotenství během tohoto období nitroděložního života embryonální mutace. Genetici zjistili, že dextrokardie je spojena s mutací genů HAND, ZIC3Shh, ACVR2, Pitxz. Autozomálně recesivní způsob dědičnosti této patologie byl také prokázán. V souvislosti s těmito patologickými procesy se srdce nachází a vyvíjí se v pravé části hrudníku. Velmi často je dextrokardie doprovázena abnormálním umístěním vnitřních orgánů břišní dutiny.

Syndrom Cartageneru je jednou z příčin dextrokardie

Existuje několik typů dextrokardie:

 • jednoduchá dextrokardie - vrozená anomálie, ve které se zrcadlí pouze srdce, je velmi vzácná;
 • srdce a některé orgány dýchacího nebo trávicího systému se zrcadlí;
 • všechny vnitřní orgány jsou zrcadleny.

Kardiologové poznamenávají, že tato patologie je často doprovázena dalšími vrozenými srdečními vadami:

 • endokardiální defekty;
 • stenóza plicní arterie;
 • vada mezikomorového septa;
 • dvojitý komorový vývod;
 • transpozice velkých plavidel.

Cartagenerův syndrom je patologie vývoje dýchacího systému, která je charakterizována nepřítomností jemných chloupků (cilia), které filtrují vzduch z prachu. Tato patologie je neoddělitelně spojena s dextrokardií, protože se navzájem doprovázejí.

Když jsou děti diagnostikovány s abnormálním umístěním srdce, je nutné vyšetřit orgány hrudníku a pleurální dutiny. Nejčastěji jde o heterotacktický syndrom, který se vyznačuje abnormálním umístěním a fungováním orgánů. Například lékaři často zaznamenají nepřítomnost sleziny nebo naopak patologické umístění několika malých slezin.

Symptomy

Ve většině případů je dextrokardie diagnostikována v kojeneckém nebo dětském věku. Lék ale zná případy, kdy byla taková patologie nalezena v dospělosti během rentgenového vyšetření nebo EKG. V počáteční fázi mohou být příznaky dextrokardie:

 • cyanóza kůže;
 • bledá kůže;
 • ikterické zbarvení očních kůží a kůže;
 • dušnost;
 • búšení srdce;
 • tendence k častým infekcím plic;
 • odchylky v nárůstu hmotnosti a výšky dítěte;
 • slabost a únava.

Rychlý srdeční tep je jedním ze symptomů onemocnění

Diagnostika

Když se objevily první klinické projevy onemocnění, ošetřující lékař musí předepisovat komplex diagnostických postupů:

 • objektivní vyšetření, perkuse a auskultace;
 • rentgenové vyšetření;
 • EKG srdce;
 • Ultrazvuk srdce a cév;
 • počítačová tomografie;
 • MRI;
 • případně angiokardiografii a srdeční katetrizaci.

Na rentgenovém paprsku vidíte abnormální polohu srdce. Když vyfotografujete snímek v přední levé šikmé poloze, dostaneme výsledek předního pravého šikmého výstřelu. To znamená, že srdce a krevní cévy mají zrcadlovou polohu.

Diagnostika onemocnění pomocí ultrazvuku srdce

S perkusí a auskultací se na pravé straně slyší hrot vrcholu srdce, stejně jako otupenost srdce se nachází v pravé polovině hrudníku. Při palpaci vnitřních orgánů je třeba mít na paměti, že mohou mít také zrcadlovou sestavu.

Na EKG je první olovo zrcadlovým obrazem prvního vedení. Druhá a třetí, jako kdyby se měnila místa, druhá odpovídá třetí, třetí - druhá. První dojem může být, že elektrody jsou v průběhu EKG obráceny. Při diagnostice dextrokardie hraje EKG velmi důležitou úlohu, s pomocí výsledků studie potvrzuje nebo vyvrací předběžnou diagnózu a provádí diferenciální diagnostiku s dalšími onemocněními kardiovaskulárního systému.

Léčba

Pokud diagnostikovaná dextrokardie nevyvolává zdravotní potíže, pak tento stav nevyžaduje zvláštní léčbu. Pokud souběžná patologie je CHD, pak bude s největší pravděpodobností nutná chirurgická léčba. Pokud je dítě v kritickém stavu, bude potřebná konzervativní léčba pro zmírnění stavu a pomoc při přípravě na operaci:

 • léky, které podporují srdeční sval;
 • diuretika (diuretika);
 • antihypertenzní léky (snížení krevního tlaku).

Předpověď počasí

Při konvenční dextrokardii, kdy pacientův celkový zdravotní stav netrpí, je prognóza příznivá. Při souběžné patologii vnitřních orgánů je třeba dbát na:

 • časté infekce;
 • srdeční selhání;
 • septický šok;
 • střevní malortace;
 • mužská neplodnost.

Když se objeví první příznaky, je nutné naléhavě vyhledat kvalifikovanou lékařskou pomoc, aby se zachoval život a jeho kvalita pro pacienta.

Je uspořádání vnitřních orgánů v zrcadlovém odrazu anomálie?

Ukázalo se, že můj kolega má všechny vnitřní orgány umístěné naopak, to znamená srdce na pravé straně, játra na levé straně atd. Jaký je důvod pro to? Lékaři říkají, že takové případy při narození 1.

Situs viscerus inversus - zpětná poloha vnitřních orgánů, zrcadlový obraz nebo transpozice jsou zcela normální. Samozřejmě je programován geneticky. Neexistuje žádná hrozba pro lidský život, na rozdíl od inverze jednoho konkrétního orgánu. Například kardiovaskulární transpozice je předisponujícím faktorem vývoje kardiovaskulárních onemocnění, které většina těchto lidí trpí.

Pokud jde o zrcadlový obraz vnitřních orgánů, mohu říci následující: Váš kolega byl šťastný, že obecně byl tento stav objeven. Chybí nám skutečnost, že tam jsou "neurčené" lékaři. Stává se však, že již na EKG je tento normální stav interpretován jako nedostatek pravé komory, který je spojen s odchylkou osy srdce napravo a samozřejmě se standardním uspořádáním elektrod na hrudníku.

Ale obecně jsou všichni vaši kolegové normální. Nebojte se moc. Ano, sledovat své zdraví, předložit fyzickou vyšetření včas - to ještě nikomu nezabránilo.

Jak jsou fotografické vnitřní orgány osoby?

Jak jsou fotografické vnitřní orgány osoby?

Požádali jsme o fotografie lidských vnitřních orgánů? Zde je fotka pro vás:

A to není nejnepřátelštější možnost, protože máme před sebou figurínu, pokud ji můžete nazvat. Vnitřní prostředí této osoby se nerozšíří.

No, pokud je zajímavé podívat se schematicky, s podpisy samotných orgánů, tady jste:

Rozhodla jsem se připojit k profilu ilustraci, protože celá tvář odpovědí už je hojná.

Není to pro mě to nejpříjemnější, když uvažuji o vnitřních orgánech osoby, ale potřebuji znát jejich polohu. Proto jsem si například zvolil černobílou schematickou kresbu.

Všichni víme, že máme srdce, plíce, ledviny, žaludek a tak dále, ale ne každý ví, kde jsou.

Vše je dostupné a srozumitelné.

Naše vnitřní orgány jsou základem života. Můžete žít bez ruky nebo prstu, ale nemůžete žít bez srdce nebo ledvin.

Vnitřní orgány také zahrnují mozku a míchu.

Není tajemstvím, že struktura člověka, umístění všech vnitřních orgánů, které studuji poprvé ve škole (pravděpodobně ve třídě 8-9), jsou tyto fotografie zobrazeny v učebnicích biologie. Abychom lépe porozuměli této problematice, bude třeba se podívat na vědeckou lékařskou literaturu.

V lidské hrudní dutině je hlavní vnitřní orgán - srdce. Je umístěna nad membránou, která odděluje hrudní dutinu od břišní dutiny a je mírně posunuta doleva. Zde, po stranách, do nich zasahují světlo, průduchy a průdušnice. Na samém vrcholu hrtanu je štítná žláza, za hrudní kostí je thymus, thymus žláza.

V břišní dutině vpravo je játra a pod ní žlučník, v levé části je žaludek s pankreasem a slezinou. Pod střevami, za boky míchy ledvin s nadledvinami. Z ledvin jsou močové trubice v močovém měchýři, který je již v pánevní dutině.

U mužů, prostaty v pánvi, dělohy u žen s děložní přídavky - vaječníků a vagíny.

Struktura lidského těla, jak jsou vnitřní orgány umístěny v lidském těle, je vidět na fotografii níže.

V závislosti na pohlaví osoby (muže nebo ženy) bude struktura reprodukčního systému v těle odlišná a to je vidět na fotografii níže.

Více se dozvíte o struktuře člověka (nejen externí, ale také interní) studiem vědy Anatamiaquot, která to podrobně zkoumá.

to je také dobré uspořádání lidských orgánů

Každý ví, že srdce je vlevo (většinou) a plicy jsou za hrudníkem, ledviny jsou po stranách v bederní oblasti a tak dále. A proč se přesně nacházejí vnitřní orgány osoby?

Většina životně důležitých orgánů se nachází za lidskou hrudní částí, což zajišťuje ochranu proti všem druhům škod. Zvažte umístění některých orgánů.

Mozok je důležitým orgánem nervového systému, který je zodpovědný za lidské duševní procesy a nervovou aktivitu. Mozok se nachází v lebce a skládá se z levé a pravé hemisféry, mozečku, pons, podlouhlého mostu, který prochází do hřbetního prostoru.

Srdcem je motorikot; lidský život, se nachází převážně vlevo v horní části hrudníku.

Plíce - jsou plně za hrudní koš, díky světlu naše tělo se nasytí kyslíkem a zbaví oxidu uhličitého.

Žaludek je umístěn vlevo v horní části břišní dutiny.

Játra se nacházejí pod membránou v horní části břišní dutiny s hlavní částí vpravo.

Nejlepší je studovat tento materiál na manekýn, náklady na jeho objednávku dolary, dělal je v Číně:

Pokud už máte normální nervy a lidské orgány, nevyvoláváte odvahu, pak se podívejme a dobře studujeme v animovaných snímcích:

Když jste připraveni, jděte do studia v márnici.

Samotné umístění vnitřních orgánů je založeno na dvou faktorech: od větší potřeby po méně a od přijetí k vyloučení.

Podíval jsem se na různé obrázky, toto je podrobnější a velmi vizuální.

ti, kteří kouřili primer pro anatomii)))

tento obrázek ukazuje strukturu lidského těla a umístění jeho vnitřních orgánů.

pro každou osobu je velmi důležité vědět, kde jsou a jaké orgány jsou umístěny. Tato znalost je důležitá nejen pro lékaře, ale i pro obyčejné lidi. základní, aby věděli, že může ublížit na jednom nebo druhém místě.

druhý obrázek ukazuje strukturu mozku. taková věc nebyla v otázce, ale stále v tématu

Ačkoli struktura vnitřních orgánů je studována ve škole, většina lidí zcela zapomíná na to, co je a kde. Ačkoli je velmi důležité vědět, přinejmenším proto, abychom pochopili, co vás obtěžuje, když náhle někdo někdo bolí. Pokud znáte strukturu, pochopíte, na co je třeba nejprve věnovat pozornost.

Na tomto obrázku je struktura vidět jako zadní a přední.

Přečtěte Si Více O Výhodách Produktů

Krém pro zácpu rektálně

Mikrolyzery pro zácpuJe možné uvolnit střeva z nežádoucích toxinů doma pomocí mikroklisek. Tato metoda řešení zácpy je účinná a nejjednodušší. Navzdory použití malého objemu kapaliny (do 200 ml) v průběhu procedury přispívají mikroklistry k rychlému průchodu potravinových fragmentů, které nejsou vyčerpány až do konce, a škodlivých toxinů ve střevech.

Čtěte Více

Momordica - rostoucí a léčivé vlastnosti

Momordica je travnatá lezecká réva z dýňové rodiny. Má vyřezávané listy, voňavé květy a neobvyklé ovoce, zralé - jako exotické jasně oranžové květy. Má mnoho jmen: indická nebo žlutá okurka, okurka-krokodýl, šílený meloun, indická granátová jablka, balsamic hruška atd.

Čtěte Více

Encyklopedie vegetariánství

Protein v vegetariánstvíPředpokládá se, že typická strava "založená na masných výrobcích". Tento názor odráží hluboce zakořeněnou představu, že živočišné produkty mají zelenou hodnotu ve výživové hodnotě.

Čtěte Více